ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Спазването на правилата но Общия регламент за защита на данните (Регламент 201 6/679)
има за цел да защити правата на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви
регулациите за тяхната обработка.
Политиката за защита на личните данни в КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД има за цел
да гарантира, че личните данни се обработват от КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД в
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 но Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016
г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни.
Настоящата Политика се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с
автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни, които са част
от Регистрите с лични данни водени в КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД, които включват
всички категории дейности по обработване в отделни информационни структури, или които са
предназначени да съставляват част от тези Регистри.
Процедурите и принципите, изложени в този Политика, трябва да бъдат спазвани по всяко
време от администратора, неговите служители, изпълнители или други лица, които ИЗВЪРШВОТ
работа от негово име.
КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД е администратор на лични данни по смисъла на
Регламента и ЗЗЛД и спазва Регламента и борави правилно, законосъобразно и справедливо с
всички лични данни, като се зачитат законните права и свободи на гражданите, включително
неприкосновеността на личния живот и доверието на всички заинтересовани страни.
Администратор” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или
друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването
на лични данни.
„Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или
физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което
може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко,
по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече ПРИЗНОЦИ, специфични за
физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата,
културната или социална идентичност на това физическо лице.
Карго Хендлинг Сървисиз ООД
Бул. Христофор Колумб 1, Летище София, Терминал 1, София 1540 България
Cargo Handling Services Ltd.
1, Hristofor Columb Blvd., Sofia Airport, Terminal 1, BG-1540 Sofia, Bulgaria
,Обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични
данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване,
организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране,
употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават
достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
,Специални категории лични данни” („чувствителни данни”) са тези лични данни, които по
своето естество са особено чувствителни от гледна точка на основните права и свободи. Те
включват лични данни, разкриващи расов или етнически произход, религиозни или философски
убеждения или членство в синдикални организации; генетични данни, биометрични данни; данни
за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на
физическото лице.
Принципи за обработка на личните данни:
 данните се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък
по начин, несъвместим с тези цели;
 обработват се данни, свързани с и не надхвърлящи необходимото за целите, които сме
посочили;
 данните се съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимия за целите, за които са събрани;
 данните са надлежно защитени.
При обработването и съхранението на личните данни, КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ
ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси,
като изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на
вътрешните работи (служба КОС), съдебни и разследващи органи.
Как събираме Вашите лични данни
Събирането, обработката, съхранението и защитата на личните данни се извършва само от
лица, на които това е изрично указано и чиито служебни задължения или конкретно възложена
задача налагат това. достъп до личните данни могат да имат и съответните държавни органи —
съд, следствие, прокуратура, ревизиращи органи и др. Гореспоменатите могат да изискат данните
по надлежен ред във връзка с изпълнението на техните правомощия.
Ние събираме Вашите лични данни директно от Вас за целите на сключване на договор/и.
Ние събираме и обработваме Вашите лични данни за изпълнение на договор или в контекста на
Карго Хендлинг Сървисиз ООД
Бул. Христофор Колумб 1, Летище София, Терминал 1, София 1540 България
Cargo Handling Services Ltd.
1, Hristofor Columb Blvd., Sofia Airport, Terminal 1, BG-1540 Sofia, Bulgaria
предоговорените ни отношения с Вас. Ние обработваме личните Ви данни, за да предоставяме
услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и
предоговорените задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.
Обработката се извършва с цел да установим самоличността на клиента през всички търговски
канали; управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги, изпълнение на договори; изготвяне
на предложение за сключване но договор; изготвяне и изпращане на фактура за услугите, които
използвате при нас; за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме
дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
Ние обработваме лични данни, за да изпълним нормативно определено задължения във връзка с
упражняването на дейността ни, като контрол на пропускателния режим на територията на
Администратора;
Ние ще обработваме лични данни и за други цели, за които сме длъжни до установим
наличието на основание за обработването по смисъла на чл. 6 от Общия регламент относно
защитата на данните (Регламент(ЕС) 2016/679).
Ако данните, които се изискват не ни бъдат предоставени, това може да бъде пречка за изпълнение
на договора или за спазване на законово изискване. Отказът до бъде предоставена необходимата
информация за изпълнението но правата и задълженията по договора, може да стане причина той
да не бъде сключен, както и ако вече има сключен такъв, за неговото прекратяване.
Съгласие:
С предоставянето на съгласието си, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви
данни само за посочените от нас цели. Съгласието е необходимо, за да може до обработваме както
обикновените, така и специалните категории лични данни, но за обработването на специалните
категории лични данни съгласието е необходимо да е изрично дадено от Вас.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.
Право да оттеглите съгласието си
В случай че сте ни предоставили съгласие за обработването на Ваши лични данни за
конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля
свържете се с управителя на дружеството/ДЛЗЛД. След получаване на Вашето искане, ние ще
преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се
съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще
Ви уведомим своевременно.
Карго Хендлинг Сървисиз ООД
Бул. Христофор Колумб 1, Летище София, Терминал 1, София 1540 България
Cargo Handling Services Ltd.
1, Hristofor Columb Blvd., Sofia Airport, Terminal 1, BG-1540 Sofia, Bulgaria
Как обработваме специалните Ви категории лични данни
Специалните категории лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително
основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба. Възможно е да обработваме специални
категории лични данни в следните неизчерпателно изброени случаи ситуации: 30 спазването но
нашите задължения съгласно трудовото и осигурително законодателство;
– Когато обработването е в защита на обществен интерес;
– Обработването е в защита на легитимен интерес.
В по-редки случаи е възможно да обработваме чувствителни данни, когото това е необходимо
за защитата на правен спор или за защитата на Вашите интереси или тези на някой друг и Вие не
сте способни да дадете валидно съгласие.
Информация, свързана с присъди и нарушения
Ние можем до използваме информация, свързана с присъди и нарушения, само в случаите,
в които законът го позволява, за да изпълним наши законови задължения.
Как споделяме информация
В някои случаи споделяме личните Ви данни с нашите доставчици на услуги и партньори,
които ни помогнат да извършваме услугите си. Тези трети страни ни помагат с различни задачи,
включително обработка на плащания и операции по сигурността.
Също така, може да споделяме информация с други дружества-партньори.
Трансфери на данни извън ЕС и ЕИП
Ние няма да предоставяме Ваши лични данни до страни извън ЕС и ЕИП, освен ако имаме
законово или договорно задължение за това и след като се уверим относно това, че са налице
адекватни нива на защита на Вашите лични данни.
Карго Хендлинг Сървисиз ООД
Бул. Христофор Колумб 1, Летище София, Терминал 1, София 1540 България
Cargo Handling Services Ltd.
1, Hristofor Columb Blvd., Sofia Airport, Terminal 1, BG-1540 Sofia, Bulgaria
Анализ на риска по повод обработването на лични данни и
оценка на въздействието
Когато съществува вероятност определен вид обработване, по-специално при което се
използват нови технологии, и предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването,
да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, преди да бъде извършено
обработването, извършваме оценка на въздействието на предвидените операции по обработването
върху защитата на личните данни, според изискванията на Регламента и ЗЗЛД. При извършването
на оценка на въздействието върху защитата но данните изискваме становището на длъжностното
лице по защита на данните.
Сигурност на данните
Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентна загуба, употреба или
неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. Оправомощени
служители обработват лични данни, само въз основа на нашите инструкции и съгласно
задължението си за конфиденциалност.
Ние гарантираме, че всички служители, оправомощени да обработват лични данни са обучени и
отговарят и спазват следните мерки за защита:
Технически мерки за защита на данните на хартиен носител
Личните данни на хартиен носител се съхраняват в специални помещения, в заключена каса,
шкаф, кутия, чекмедже или други подобни, включително в зависимост от вида на данните, при
спазване но мерки за достъп до помещенията на КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД;
Когато личните данни трябва да бъдат прехвърлени но хартиен носител, те трябва да бъдат
предадени директно но получателя срещу подпис или изпратени с помощта на препоръчана поща
с обратна разписка;
Когато някоя лична информация трябва да бъде заличена по някакво причина,
(включително, когото са направени копия и вече не са необходими), тя се унищожава като се
нарязва на шредер машина, след което се изхвърля.
Карго Хендлинг Сървисиз ООД
Бул. Христофор Колумб 1, Летище София, Терминал 1, София 1540 България
Cargo Handling Services Ltd.
1, Hristofor Columb Blvd., Sofia Airport, Terminal 1, BG-1540 Sofia, Bulgaria
Технически мерки за защита на данните на електронен
носител
Всички лични данни, както и всички електронни копия, съхранявани на електронни,
подвижни носители, се съхраняват в заключена каса, шкаф, кутия, чекмедже или други подобни;
Всички пароли, използвани за защита на личните данни, се променят редовно и не се използват
думи или фрази, които лесно могат да бъдат познавани или компрометирани по друг начин. Всеки
софтуер, използван от администратора, следва да изисква пароли;
При никакви обстоятелства пароли не се записват или не се споделят между работници и
служители, които обработват лични данни от името на администратора. Ако паролата е забравена,
тя се нулира с помощта на приложимия метод; Личните данни се предават само в защитени мрежи;
предаването на данни по необезпечени мрежи не се разрешава при никакви обстоятелства;
Личните данни се предават чрез безжична мрежа, ако има жична алтернатива, се използва тази,
която е разумно приложимо; Всички имейли, съдържащи лични данни са шифровани; Когато
някоя лична информация трябва да бъде изтрита или заличена по някаква причина, (включително
когато са направени копия и вече не са необходими), електронните документи и копия се изтриват
сигурно, като се използва подходящ програмен продукт; Ако се разглеждат лични данни на екран
на компютър и същият трябва да бъде оставен без надзор за определен период от време,
потребителят първо заключва компютъра и екрана и след това напуска работното място; Никакви
лични данни не могат да бъдат прехвърляни на служители изпълнители или други страни,
независимо дали тези лица работят от името на администратора или не, без изрично негово
разрешение; Никакви лични данни не могат да бъдат споделяни неофициално и ако служител,
който е бил упълномощен до обработва лични данни от името на администратора, изисква достъп
до лични данни, до които той вече няма разрешен такъв, този достъп се иска официално от
администратора.
Организационни мерки за защита на данните
Ние гарантираме, че всички служители, оправомощени да обработват лични данни, са поели
ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност и са запознати,
както със своите индивидуални отговорности по обработката, така и с отговорностите на КАРГО
ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД като администратор на лични данни.
Карго Хендлинг Сървисиз ООД
Бул. Христофор Колумб 1, Летище София, Терминал 1, София 1540 България
Cargo Handling Services Ltd.
1, Hristofor Columb Blvd., Sofia Airport, Terminal 1, BG-1540 Sofia, Bulgaria
Длъжностно лице по защита на личните данни
Въпросите, свързани с упражняване на правата по защита на лични данни могат да бъдат
отправени към длъжностното лице по защита на личните данни на КАРГО ХЕНДЛИНГ
СЪРВИСИЗ ООД, което е вписано в публичния регистър при КЗЛД. длъжностното лице по защита
на личните данни сътрудничи с Комисията за защита на личните данни и действа като точка за
контакт с нея по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни.
Нарушения на сигурността на данните
За всяко установено нарушение на сигурността на личните данни — умишлено изтичане на
лични данни; неправомерно предоставяне на трети страни или изтриване, случайно унищожаване
или загуба; увреждане на целостта на данните и всяко друго действие, което е вероятно да доведе
до риск за правата и свободите на субектите на данни (например финансови загуби, нарушаване
на поверителността, дискриминация, вреди, причинени на репутацията или други значителни
социални или икономически щети), длъжностното лице по защита на личните данни информира
незабавно Комисията за защита на лични данни за нарушението, не по-късно от 72 часа, след като
е узнало за него, освен ако длъжностното лице не е в състояние да докаже в съответствие с
принципа на отчетност, че нямо вероятност нарушението на сигурността на личните данни да
доведе до риск за правата и свободите на физическите лица. При нарушаване на правата му,
субектът на лични данни разполага със средствата за правна защита и може да търси отговорност
за причинените му вреди по реда на ЗЗЛД.
Вашите права като субект на личните данни са следните:
 имате право да поискате копие от Вашите лични данни от КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ
ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 имате право да поискате от КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД личните си данни във
вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да
го направим това, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 имате право да поискате от КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД , да коригира без
ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 имате право да поискате, личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при
наличието на някое от следните основания:
Карго Хендлинг Сървисиз ООД
Бул. Христофор Колумб 1, Летище София, Терминал 1, София 1540 България
Cargo Handling Services Ltd.
1, Hristofor Columb Blvd., Sofia Airport, Terminal 1, BG-1540 Sofia, Bulgaria
o когато сте оттеглил своето съгласие;
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани:
o когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат
изтрити с цел, спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на
държава членка, което се прилага спрямо нос като администратор на лични данни;
 Имате право да поискате от КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД да ограничи
обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани,
но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме
длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни, когато сте
дали такова, по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг
(непоискани рекламни съобщения),
 имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано
обработване, включващо профилиране;
 при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от
настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление
за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително
съгласие за новата обработка;
 В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез
КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД (получатели, включително извън ЕС и
международни организации), можете да го направите но посочените данни за контакт на
КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД.
За да упражните, което и да е от Вашите правата но субект на лични данни е необходимо да
изпратите заявление до адрес:
1540 София
бул. Христофор Колумб 1
КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД
Настоящата Политика влиза в сила от 15.12.2018 г. Нито една част от тази Политика няма
обратно действие. КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД може да изменя тази Политика.